Quantum-critical conductivity of the Dirac fluid in graphene

Quantum-critical conductivity of the Dirac fluid in graphene

By Patrick Gallagher, Chan-Shan Yang, Tairu Lyu, Fanglin Tian, Rai Kou, Hai Zhang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Feng Wang

Science : 158-162

Coplanar waveguide–based measurements of optical conductivity in graphene reveal signatures of quantum criticality.

Read More

Leave a Comment